Yönetici / 2018-11-30

Bu seçimlerde yapılan bazı yanlışlıklardan dolayı istenen ısıl kapasitenin sağlanmaması veya iyi bir yanma sağlanmaması neticesi düşük kazan verimi, havanın kirletilmesi, pahalıya ısı veya buhar üretilmesi, gürültülü çalışma ile neticelenmektedir. Sıvı / Gaz yakacak bir kalorifer veya buhar kazanında; kazana uygun brülör seçimi için aşağıdaki değerlerin bilinmesi gereklidir. 

1. Kazanın tipi (3 akımlı alev, duman borulu veya 2 akımlı, karşı basınçlı, radyasyon tipi ve diğerleri) 

2. Kazanın ısıl kapasitesi... kcal/h (kW) (kazan etiketinden veya kazan imalatçısından öğrenilecek) 

3. Kazan verimi (yaklaşık % 85-90 mertebesindedir). 

4. Kazan duman yolları direnci... mmSS (kazanın kataloğundan veya imalatçı firmadan öğrenilecek). 

5. Kazanın yanma hücresi boyutları (bilfiil kazan üzerinden ölçülerek veya imalatçı firmadan öğrenilecek). 

6. Yakılacak yakıtın cinsi ve alt ısıl değeri (kcal/kg) (kcal/m3) 

Bilhassa karşı basınçlı, radyasyon tipi kazanlarda brülör namlusu kısa seçildiğinde, yakıtın bir kısmı (bilhassa gaz yakımında) yanmasını tamamlamadan duman borularına girdiğinden; istenilen ısı sağlanamadığı gibi tam yanmayan yakıtların verdiği ekonomik zarar ve hava kirliliği göz ardı edilemez boyutlarda olmaktadır. Bunu önlemek için brülör kazana monte edildiğinde; brülör namlusunun hizası kazan aynasını geçmek mecburiyetindedir şekil 1. 

Dolayısı ile brülör namlusu, brülörün kazan kapısına bağlandığı adaptörden namlu ucuna kadar 25 Ö 40 cm. uzunlukta (A mesafesi) olmalıdır. Ayrıca bilhassa karşı basınçlı kazanlarda duman yolları direnci diğer kazanlara göre fazla olduğundan bunun iyi belirlenmesi ve brülörün basınç-kapasite diyagramından, seçilen kapasite de bu karşı basıncı yendiği (fazla olduğu).tesbit edilmelidir. 

Gaz yakan karşı basınçlı kazanlarda duman borularına uygun özellikte türbülatör konulması bir zorunluluk olup; 3 akımlı alev-duman borulu kazanlarda 3’ncü geçiş duman borularına uygun özellikte türbülatör konulması kazan veriminin artırılması bakımından fayda (yaklaşık % 5) sağlar. 

Kazanın yanma hücresi boyutları ile kazana monte edilecek brülörde teşekkül edecek alev boyutları uyum sağlamak durumundadır. Brülör alevi hiçbirzaman yanma hücresi duvarlarına veya yanma hücresinin arkasına (sonuna) değmemelidir. Tersine yanma hücresi duvarlarından da çok açıkta kalmamalıdır. 

Kazanın çeperlerinden oluşabilecek ısı kaybını azaltmak için çeperlerin yeterli kalınlıkta izole edilmesi yanında; kazan kapısından oluşacak ısı kaybını da asgariye indirmek için refrakter malzemenin arkasına, yeterli kalınlıkta, yüksek sıcaklığa dayanıklı ısı izolasyon malzemesi konulmalıdır. Brülör namlusunun etrafında da; genleşmeyi karşılayacak, yüksek sıcaklığa dayanıklı (seramik yünü gibi) ısı izolasyon maddeleri yerleştirilmelidir şekil 1. 

Brülör kapasitesi belirlenirken; Brülör kapasite aralığının üst limiti yaklaşık kazan kapasitesinden % 25 fazla olmalıdır. 

Ancak brülörün yakıt ayarı yapılırken, birim zamanda (1 saatte) en az şalt yapacak (durup, kalkacak) şekilde ayar yapılmalıdır. l